Contact us

Hotel Gurjas

Hotel Gurjas, Doctor Bhapkar Marg,
New Usmanpura, Aurangabad, Maharashtra
Mob : +91 8698000333, +91 9923250033
Email -raviraj.abhi@gmail.com